Logo

Polityka opłat / Fee Policy

POLITYKA OPŁAT ZA ANULOWANIE KURSU /
CANCELLATION FEE POLICY

 

 1. Główne założenia rezygnacji ze zlecenia oraz naliczenia związanej z tym opłaty /
  main assumptions for cancelling the order and charging the associated fee:

  Użytkownicy płacący za przejazd gotówką zostaną zablokowani w możliwości korzystania z Aplikacji po anulowaniu zlecenia które podlega niniejszej polityce rezygnacji do momentu uiszczenia opłaty za anulowanie /
  Cash-only Users will be blocked in using the App after a cancellation that is subject to the Cancellation Fee until full payment of all Cancellation Fees due from the User.

 2. Opłata za przerwanie realizacji usługi przez Użytkownika w trakcie dojazdu kierowcy należna będzie gdy /
  fee for cancellation by the User during approach of the driver will be charged if:

  Czas od rozpoczęcia dojazdu przez kierowcę pod adres podany w zamówieniu przekroczył 2 minuty /
  time elapsed since the beginning of the approach by the driver to the place of the start of the order exceeded 2 minute;

  Opłata należna od Użytkownika za anulowanie wynosi 10 PLN /
  cancellation fee due from the User amounts to PLN 10.

 3. Opłata za przerwanie realizacji usługi przez Użytkownika po przybyciu przez kierowcę na miejsce rozpoczęcia zlecenia należna będzie gdy /
  fee for cancellation by the User after arrival by the driver at the place of the start of the order will be charged if:

  Czas od rozpoczęcia dojazdu przez kierowcę, w tym czas oczekiwania na Użytkownika po przybyciu na miejsce wskazane w zamówieniu przekroczył 2 minuty /
  time elapsed since the beginning of the approach, including time waiting for the User after arrival to the place indicated in the order exceeded 2 minutes;

  Opłata należna od Użytkownika za anulowanie wynosi 10 PLN /
  cancellation fee due from the User amounts to PLN 10.

 4. Opłata za przerwanie realizacji usługi przez kierowcę ze względu na niestawienie się Użytkownika na miejscu rozpoczęcia zlecenia należna będzie gdy /
  fee for cancellation by the driver due to failure of the User to be present at the place of the start of the order will be charged if:

  Czas oczekiwania na Użytkownika po przybyciu przez kierowcę na miejsce wskazane w zamówieniu przekroczył 5 minut /
  time elapsed since the driver arrived at the place indicated in the order exceeded 5 minutes;

  Opłata należna od Użytkownika za anulowanie wynosi 10 PLN /
  cancellation fee due from the User amounts to PLN 10.

 5. Opłata za przerwanie przez Użytkownika realizacji usługi zarezerwowanej z wyprzedzeniem należna będzie gdy /
  fee for cancellation of a pre-booked service by the User will be charged if:

  Użytkownik przerwie realizację usługi (anuluje zamówienie złożone z wyprzedzeniem) na 60 minut albo mniej przed zarezerwowaną godziną rozpoczęcia przejazdu /
  the User cancels the service (the pre-booked order) 60 minutes or less before the booked beginning of the trip.

  Opłata należna od Użytkownika za anulowanie wynosi 17 PLN /
  cancellation fee due from the User amounts to PLN 17.

 

DODATKOWE OPŁATY /
ADDITIONAL FEES

 

FREENOW pobiera następujące opłaty za pośrednictwo w przejazdach. Konkretna kwota odpowiedniej opłaty FREENOW jest wyświetlana w widoku rezerwacji przed ostateczną rezerwacją i przed rozpoczęciem przejazdu./
FREENOW charges the following fees for mediated trips:. The specific amount of the respective FREENOW Fee is displayed in the booking view before the final booking and before the start of the arrangement:


a) Opłata Serwisowa /
Service Fee

FREENOW pobiera Opłatę Serwisową. Obliczenie Opłaty Serwisowej dla danego zamówienia opiera się w szczególności na wyborze środka transportu i lokalizacji podróży. Konkretna kwota Opłaty Serwisowej za usługę zostanie wyświetlona przed dokonaniem rezerwacji. /
FREENOW charges a Service Fee. The calculation of the Service Fee for a particular order is based in particular on the selection of the means of transport and the location of the trip. The specific amount of the Service Fee will be displayed prior to the booking.

Jeśli podróż jest rezerwowana za pośrednictwem konta biznesowego, Opłata Serwisowa wynosi zawsze 3,00 PLN za podróż, niezależnie od wyboru środka transportu i lokalizacji podróży. /
If the trip is booked via a business account, the Service Fee is always PLN 3.00 per trip, regardless of the selection of the means of transport and the location of the trip.

b) Opłata za zamówienie w trakcie wysokiego popytu /
High demand fee

FREENOW pobiera Opłatę za zamówienie w trakcie wysokiego popytu.Obliczenie Opłaty za zamówienie w trakcie wysokiego popytu dla danego zamówienia opiera się na stosunku wielkości popytu względem istniejącej dostępności. Konkretna kwota opłaty za zamówienie w trakcie wysokiego popytu zostanie wyświetlona przed dokonaniem rezerwacji. /
FREENOW charges a fee in case of high demand. The calculation of the High demand fee for a particular order is based on the ratio of demand volume to existing availability.The specific amount of the High demand fee will be displayed prior to the booking.

c) Opłata Za Rezerwację /
Reservation Fee

FREENOW pobiera Opłatę Za Rezerwację, jeśli pasażer rezerwuje przejazd z co najmniej 20-minutowym wyprzedzeniem. Obliczenie Opłaty Za Rezerwację dla konkretnego zamówienia opiera się na wyborze środka transportu, czasie rezerwacji i czasie zarezerwowanego odbioru. Konkretna kwota Opłaty Za Rezerwację zostanie wyświetlona przed dokonaniem rezerwacji./
FREENOW charges a Reservation Fee if a passenger books a trip at least 20 minutes in advance. The calculation of the Reservation Fee for a specific order is based on the selection of the means of transport, the time of the reservation and the time of the booked pick-up. The specific amount of the Reservation Fee will be displayed prior to the booking.

*Podane opłaty zawierają podatki. /
*The fees stated are inclusive of taxes.

 

POLITYKA OPŁATY ZA OCZEKIWANIE /
WAITING TIME POLICY

 

 1. Główne założenia opłaty za oczekiwanie /
  Main assumptions for charging the Waiting time fee:

  • opłata za oczekiwanie jest należna w związku z czasem spędzonym przez kierowcę w oczekiwaniu na pasażera. / the Waiting time fee is due in connection with the time spent by the driver waiting for the passenger.

 2. Czas oczekiwania, za który nie jest pobierana opłata za oczekiwanie /
  Waiting time for which a Waiting time fee is not charged:

  • Opłata za oczekiwanie nie jest naliczana za pierwsze 2 minuty oczekiwania, / Waiting time fee is not charged for first 2 minutes,

  • czas liczy się od przyjazdu kierowcy do miejsca odbioru. /
  time is counting from the driver's arrival at the pick-up point.

 3. Czas oczekiwania, za który naliczana jest opłata za oczekiwanie: /
  Waiting time for which a Waiting time fee is charged:

  • opłata za oczekiwanie naliczana jest od końca 2. minuty do końca 12 minuty, /
  Waiting time fee is charged from the end of 2nd minute to the end 12th minute,

  • czas liczy się od przyjazdu kierowcy na miejsce odbioru. /
  time is counting from the driver's arrival at the pick-up point.

 4. Wysokość opłaty za oczekiwanie: /
  Amount of the Waiting time fee:

  • Wysokość opłaty za oczekiwanie wynosi, w przypadku następujących usług: /
  Amount of the Waiting time fee is, for the following services:
  (i) XL 0.60 PLN/min / XL 0.60 PLN/min
  (ii) Premium/Comfort 0.50 PLN/min / Premium/Comfort 0.50 PLN/min
  (iii) Inne typy usług 0.40 PLN/min / All other service types 0.40 PLN/min

 5. Konsekwencje przekroczenia maksymalnego czasu oczekiwania: /
  Consequences of exceeding the maximum waiting time:

  • Jeśli pasażer nie pojawi się w punkcie odbioru po upływie 12 minut od przyjazdu kierowcy, opłata za oczekiwanie nie będzie dalej naliczana, /
  If the passenger does not show up at the pick-up point within 12 minutes of the driver's arrival waiting time fee will not be charged further.

 6. Wpływ anulowania przejazdu na poniesienie opłaty za oczekiwanie /
  Effect of cancellation of trip on incurring a Waiting time fee:

  • Opłata za oczekiwanie jest naliczana wyłącznie w przypadku pomyślnie zrealizowanych kursów, /
  The Waiting time fee is only charged in the case of successfully completed trips,

  • jeżeli kierowca albo pasażer odwoła przejazd w czasie oczekiwania określonym w pkt 3 powyżej, pasażer może zostać obciążony opłatą za anulowanie przejazdu (zgodnie z postanowieniami OWU-P FREE NOW, w tym w szczególności zgodnie z Polityką Rezygnacji z Zamówionego Przejazdu), /
  if driver or passenger cancels the trip during waiting time stipulated in point 3 above, Cancellation fee may be charged to the passenger (in accordance with the provisions of FREE NOW’s GTC-P, in particular Cancellation Fee Policy),

  • jednakże, jeżeli zgodnie z powyższym zostanie naliczona opłata za anulowanie przejazdu, w takim przypadku nie zostanie naliczona opłata za oczekiwanie. /
  however, if a Cancellation fee is charged as described above, no Waiting time fee will be charged