Logo

Informacje prawne

mytaxi Polska Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

 

Zarząd:

Krzysztof Urban

Aurora Gomez Cabezas

Dr. Johannes Prantl

 

Kontakt:

Tel.: +48 531 996 613

Napisz do nas

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

KRS: 0000423350

NIP: 525 25 33 046

Kapitał zakładowy: 1 455 000,00 PLN wpłacony w całości

 VAT-ID: PL525 25 33 046


Informacje dotyczące rozwiązywania sporów przez internet

Komisja UE utworzyła platformę internetową do rozwiązywania sporów przez internet (tzw. „Platformę OS”). Platforma OS służy jako adres kontaktowy do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów kupna-sprzedaży lub internetowych umów o świadczenie usług. Mogą Państwo uzyskać dostęp do Platformy OS poprzez poniższy link:ec.europa.eu/consumers/odr.

 

mytaxi Polska Sp. z o.o. nie jest zobowiązana i nie jest skłonna do udziału w procesie rozstrzygania sporów online w ramach platformy ODR.

 

Zastrzeżenie

Zawartość strony

Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowanie lub związane z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji zawartych w treści strony. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę niematerialną, materialną i prawną spowodowaną lub związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, poza przypadkiem, gdyby szkoda taka spowodowana została z winy umyślnej lub w wyniku rażącego zaniedbania. Wszystkie oferowane usługi mogą ulec zmianie i nie są zobowiązujące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmian lub usunięcia części lub całości oferowanych usług bez wcześniejszego powiadomienia lub zaprzestania publikacji czasowo lub definitywnie.Odnośniki i linki

Odpowiedzialność za linkowane treści może pojawić się wyłącznie w przypadku gdy autor wiedział o ich zawartości i nie było żadnych przeszkód technicznych, aby zapobiec korzystanie z ich zawartości, jeśli zawartość była bezprawna.Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że zawartość strony nie zawierała bezprawnych treści w momencie gdy linki zostały utworzone. Autor nie ma również żadnego wpływu na bieżący lub przyszły kształt i treść linkowanych stron. Dlatego też autor dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich linkowanych stron, które zmieniono po utworzeniu łącza. Dotyczy to wszystkich linków i odesłań zamieszczonych w autorskich stronach internetowych oraz wszelkich wiadomościach publikowanych przez osoby trzecie w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych utworzonych przez niego. Udzielający strony, o których mowa (a nie osoba, tylko odnoszącym się do takiego opublikowane informacje poprzez linki) ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści nielegalne, wadliwe lub niekompletne, a w szczególności za straty poniesione poprzez zastosowanie lub niewykorzystania informacji dostarczonych w ten sposób.

Prawo autorskie

Usługodawca informuje, iż przysługują mu prawa do dóbr niematerialnych w postaci projektu graficznego Serwisu, struktury Serwisu, oprogramowania stanowiącego podstawę funkcjonowania Serwisu, a także wszelkich oznaczeń przedsiębiorstwa i znaków towarowych Usługodawcy wykorzystywanych w ramach Serwisu, a dobra te chronione są odpowiednio Prawem Autorskim, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, prawa Unii Europejskiej oraz wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi. Usługodawca informuje, iż poszczególne elementy Treści Serwisu, w tym artykuły, publikacje, broszury, zdjęcia, prezentacje multimedialne, filmy, programy komputerowe stanowiące utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, jeżeli inaczej nie zastrzeżono w związku z udostępnianiem danego elementu Treści Serwisu, Usługodawca jest uprawniony z majątkowych praw autorskich do Treści Serwisu lub uzyskał stosowaną licencję, pozwalająca na wykorzystanie takich elementów w ramach Serwisu.

Skuteczność prawna niniejszego zrzeczenia odpowiedzialności

W przypadku gdy części lub poszczególne sformułowania w tym tekście nie spełniają lub są niekompletnie zgodne z obowiązującym prawodawstwem, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostaje nienaruszona.